วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เป็นการประกันภัยที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวนำมาคุ้มครองนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้มากทีเดียว โดยคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือค่ารักษาพยาบาลกรณีได้รับบาดเจ็บตามระยะเวลาการเดินทางที่ได้แจ้งไว้

 

เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ตัวบุคคล

 

ความคุ้มครอง

อยู่ในระหว่างปรับปรุง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี โดยจำกัดระยะเวลาไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง

 

หมายเหตุ

  • จำนวนผู้เอาประกันต้องไม่ต่ำกว่า 500 คนต่อกรมธรรม์
  • ผู้ถือกรมธรรม์ต้องประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
  • ผู้ถือกรมธรรม์มีหน้าที่แจ้งชื่อผู้เอาประกันภัย และระยะเวลาการเดินทางให้บริษัทฯ ทราบก่อนเดินทาง
  • จำกัดทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกินสามล้านบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บสูงสุดไม่เกินห้าแสนบาทต่อคน
  • และจำกัดความรับผิดรวมต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 50 ล้านบาท
 
*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2129-8888

โทรสาร : 0-2239-1347 (งานรับประกัน), 0-2239-1326 (งานสินไหม)

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ