วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

หลักสูตรอบรม

หลักสูตรการขอรับใบอนุญาติตัวแทน  ขอต่อใบอนุญาตตัวแทน*

หลักสูตรการอบรมสำหรับตัวแทน
หลักสูตรอบรม 6 ช.ม. 1 วัน
ต่อใบอนุญาต ครั้งที่ 1 6 ช.ม. 1 วัน
ขอต่อใบอนุญาต ครั้งที่ 2 6 ช.ม. 1 วัน
ขอต่อใบอนุญาต ครั้งที่ 3 6 ช.ม. 1 วัน
ขอต่อใบอนุญาต ครั้งที่ 4 30 ช.ม. 5 วัน

 

หลักสูตรการอบรมตัวแทนสำหรับนายหน้า
ขอต่อใบอนุญาต ครั้งที่ 1 10 ช.ม. 2 วัน
ขอต่อใบอนุญาต ครั้งที่ 2 10 ช.ม. 2 วัน
ขอต่อใบอนุญาต ครั้งที่ 3 10 ช.ม. 2 วัน
ขอต่อใบอนุญาต ครั้งที่ 4 50 ช.ม. 9 วัน

 

*หมายเหตุ

คุณสมบัติตัวแทน/นายหน้า ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป สามารถใช้สิทธิลดจำนวนชั่วโมงการอบรมได้