วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด

หากท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง สามารถยื่นคำร้องขอและวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ได้ ณ ที่ทำการของบริษัท เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว

บริษัทจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือภายในระยะเวลาอันสมควร ท่านมีสิทธิภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิ ดังนี้

        1. สิทธิในการเพิกถอน หรือร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัท

        2. สิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้เปิดเผย ถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านโดยท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

        3. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

        4. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังต่อไปนี้

              4.1 กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมเนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 24 (4) หรือ (5) แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่บริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

              4.2 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง 

              4.3 การประมวลผลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท

       5. สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

       6. สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

       7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้ได้ ท่านมีสิทธิขอบันทึกคำร้องขอของท่านพร้อมเหตุผลในการดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

       8. สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

                                                                                  ​​​​

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสม และตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

 

แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ซึ่งได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้

 

  • แบบการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคลิก
  • แบบขอถอนความยินยอม คลิก

         (ท่านสามารถใช้สิทธิตาม พรบ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 มิย. 65 เป็นต้นไป)

 

หากมีข้อสงสัย หรือ ประสงค์ยื่นคำร้องเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล กรุณาระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบเอกสารประกอบตามแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วน และส่งไปรษณีย์มายัง :
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
หรือ ส่งมาที่ Email : Compliance-DPO@viriyah.co.th