วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน - การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึง ข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การรั่วไหลหรือละเมิดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้เกิด ความเสียหาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้งาน การเปิดเผยโดยไม่ได้ รับอนุญาตกับข้อมูลส่วนบุคคล ขณะที่กำลังถูกส่งต่อ ถูกจัดเก็บ หรือถูกประมวลผล

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

1. พบเห็นเหตุการณ์ที่เป็นภัยคุกคามข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีความเสี่ยง ที่จะเกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลถูกลักลอบคัดลอกออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต การถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

2. พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือระเบียบปฏิบัติ ของบริษัทฯ จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางให้เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล


โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ


(จำเป็น * โปรดระบุ)