วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited

หนังสือยินยอม

รายละเอียดเอกสาร

  • "หนังสือยินยอม การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (สำหรับลูกค้าและผู้มุ่งหวัง)"
  • "หนังสือยินยอม การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (สำหรับตัวแทน และนายหน้าประกันวินาศภัย)"
  • "หนังสือยินยอม การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (สำหรับผู้สมัครงาน)"
  • "หนังสือยินยอม การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด"