วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited
13 มีนาคม 2566

วิริยะประกันภัย แจ้งยกเลิกสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดเชยค่าสินไหมทดแทน บางพลี

    บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) แจ้งยกเลิกสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดเชยค่าสินไหมทดแทน บางพลี โดยโอนบริการไปอยู่ในความรับผิดชอบของ "สาขาบางนา"

    เลขที่ 423 อาคารรุ่งแสง ชั้น1,2 (ชั้นลอย) 3,5,6,7  หมู่ที่ 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ กรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-399-3888


     ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป