วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited
12 มีนาคม 2567

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ “รณรงค์เด็กเล็กสวมหมวกนิรภัย 100%” จ.สุราษฎร์ธานี

     นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน พร้อมด้วย นายสุกันต์ เดชเจริญ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ เป็นประธานร่วมมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก จำนวน 300 ใบ ภายใต้ “โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%” ให้กับ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพัง เพื่อฝึกพฤติกรรมการสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งในเด็กเล็กและปลูกฝังวินัยจราจร พร้อมส่งเสริมให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยให้กับบุตรหลานและตนเองขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เพื่อลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงลดอัตราการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตให้น้อยลง พิธีดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     สำหรับ “โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%” เป็นการสานต่อโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย-ปลอดโรค ซึ่งทางมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วย ชมรมคนห่วงหัว และบริษัทฯ ร่วมมือกันผลักดันให้เยาวชนและผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านบริษัทฯ และภาคีเครือข่าย ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดน่าน จังหวัดจันทบุรี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดฉะเชิงเทรา และในปี 2567 นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งส่งเสริมการสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เด็กเล็กสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง โดยเริ่มแห่งแรกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ยังได้เตรียมดำเนินการขยายผลโครงการฯ สู่จังหวัดอื่นๆ ทุกภาคทั่วประเทศต่อไป