วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited
02 มกราคม 2567

วิริยะประกันภัย มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนใต้

     นายนาถชัย เรืองแรง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนปัตตานี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย กลุ่มวิริยะจิตอาสา ฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) ร่วมกับ นางสาวปราณรดา ญาณภาพเกวสิน ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดปัตตานี มอบถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภค - บริโภค ให้แก่ นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ซึ่งจะนำไปส่งมอบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

     สำหรับการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิด “ปฏิบัติการ FIRST AIDS” ด้วยการระดม เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน รวมถึงประสานความร่วมมือไปยังตัวแทน นายหน้า ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ และศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยในพื้นที่ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยทำการเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากพื้นที่จุดเสี่ยงป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งกลุ่มวิริยะจิตอาสาลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปมอบให้กับผู้ประสบภัย อันเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์เบื้องต้น พร้อมส่งมอบความห่วงใยไปยังประชาชนผู้ประสบภัยให้มีกำลังใจต่อสู้กับสถานการณ์น้ำท่วมจนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายกลับคืนสู่ภาวะปกติ