วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited
07 มกราคม 2567

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ “ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” 2567 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

     นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” 2567 ซึ่งบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมเป็นเกียรติในฐานะที่บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนมูลนิธิเมาไม่ขับจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้นำกลุ่มวิริยะจิตอาสาร่วมเดินรณรงค์ “ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ ขับไม่โทร” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงขณะเดินทางที่อาจก่อให้เกิดอันตรายบนท้องถนนทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงออกบูธกิจกรรมเล่นเกมที่สอดแทรกความรู้ในเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนนมาสร้างความสนุกสนานให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ พร้อมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน มีสติ และไม่ประมาทในการขับขี่ยวดยาน พาหนะ ผ่านกิจกรรมการเสวนา “ฉลองปีใหม่อย่างไร ไม่ตกเป็นเหยื่ออุบัติเหตุ” พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอันตรายจากการเมาแล้วขับ อันเป็นการส่งมอบความห่วงใยไปยังประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย