วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited
20 มกราคม 2567

วิริยะประกันภัย ถวายเงินสมทบทุนการศึกษานักเรียนในเขตภาคเหนือ เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล 43 ปี ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต

     พระภาวนารัตนญาณ วิ. (อริยชาติ อริยจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ รับมอบปัจจัย จำนวน 1,000,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท เป็นผู้แทนถวายปัจจัยดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

     ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนการสมทบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ด้วยมุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาของเยาวชนไทย ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต