วิริยะประกันภัย | The Viriyah Insurance Public Company limited
31 พฤษภาคม 2567

วิริยะประกันภัย จับมือ มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมลงนาม MOU ด้านวิชาการ ส่งเสริมหลักสูตรประกันภัยตามหลักศาสนา “วิริยะตะกาฟุล”

     ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกริก และ นายวิชัยยุทธ เหลืองสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างบริษัทฯ และ มหาวิทยาลัยเกริก เพื่อร่วมพัฒนานิสิตนักศึกษาและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาและการฝึกอบรมผ่านโครงการหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และงานสำรวจวิจัยรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษา เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม (วิริยะตะกาฟุล) ให้ตรงกับความต้องการและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพี่น้องมุสลิมได้ง่ายขึ้น รวมถึงมีโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งมีการส่งนิสิตนักศึกษาฝึกงานในเส้นทางสายอาชีพประกันวินาศภัย สนับสนุนการผลิตบุคลากรบัณฑิตที่มีคุณภาพสายงานธุรกิจประกันภัยเข้าสู่ตลาดระดับประเทศและต่างประเทศ เพิ่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ภายในงานยังมีบูธให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามหลักศาสนา “วิริยะตะกาฟุล” รวมถึงกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย ณ หอประชุมวิชาการนานาชาติ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ